Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh

444

Câu hỏi:
“Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm” không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội?
Trả lời:

Theo khoản 1 điều 85: 1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
e) Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.