Giá trị của tài sản bảo đảm có thể nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm không?

306

Câu hỏi:
Giá trị của tài sản bảo đảm có thể nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm không?
Trả lời:

Theo Điều 295 Bộ luật Dân sự năm 2015:
“4. Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.”
Như vậy, giá trị của tài sản bảo đảm có thể nhỏ hơn nghĩa vụ được bảo đảm.