Giao dịch dân sự có những hình thức nào?

315

Câu hỏi:
Giao dịch dân sự có những hình thức nào?
Trả lời:

Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.
2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.”