Giết con mới đẻ và vứt bỏ con mới đẻ

320

Câu hỏi:
Hành vi giết con mới đẻ và hành vi vứt bỏ con mới đẻ được quy định trong cùng một khung hình phạt như nào?
Trả lời:

Hai hành vi này được quy định ở hai khung hình phạt khác nhau theo điều 124 BLHS: 1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.