Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình và cá nhân là bao nhiêu?

144

Câu hỏi:
Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình và cá nhân là bao nhiêu?
Trả lời:

– Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
– Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.