Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho hộ gia đình và cá nhân là bao nhiêu?

122

Câu hỏi:
Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho hộ gia đình và cá nhân là bao nhiêu?
Trả lời:

Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.(Điều 129 khoản 2 Luật Đất đai 2013)