Hộ gia đình, cá nhân có thể sử dụng ao, hồ, đầm vào mục đích phi nông nghiệp được không?

320

Câu hỏi:
Hộ gia đình, cá nhân có thể sử dụng ao, hồ, đầm vào mục đích phi nông nghiệp được không?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 139 Luật Đất đai năm 2013, ao, hồ, đầm được Nhà nước giao theo hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp.
Ao, hồ, đầm được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp hoặc nông nghiệp kết hợp với mục đích phi nông nghiệp.
Như vậy, hộ gia đình, cá nhân không thể sử dụng diện tích ao, hồ, đầm vào mục đích phi nông nghiệp; diện tích ao, hồ, đầm phải được sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp trong trường hợp được Nhà nước giao; được sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp hoặc nông nghiệp kết hợp với mục đích phi nông nghiệp trong trường hợp được Nhà nước cho thuê.