Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế là gì?

312

Câu hỏi:
Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế là gì?
Trả lời:

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.