Khi hộ gia đình, các nhân, tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận thì Nhà nước có thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không?

127

Câu hỏi:
Khi hộ gia đình, các nhân, tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận thì Nhà nước có thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không? Những trường hợp nào Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp?
Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, khi hộ gia đình, các nhân, tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận thì Nhà nước có thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.
Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 còn quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp sau đây:
– Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;
– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
– Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp Luật Đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp Luật Đất đai. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.