Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối thì giao dịch dân sự có vô hiệu không?

301

Câu hỏi:
Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối thì giao dịch dân sự có vô hiệu không?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 127 Bộ luật Dân sự 2015:
Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.
Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.