Khi nào có thể yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm một người vắng mặt tại nơi cư trú?

372

Câu hỏi:
Khi nào có thể yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm một người vắng mặt tại nơi cư trú?
Trả lời:

Điều 64 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“Khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 65 của Bộ luật này.”