Khi nghĩa vụ chưa đến hạn, bên nhận bảo lãnh có thể yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ

314

Câu hỏi:
Khi nghĩa vụ chưa đến hạn, bên nhận bảo lãnh có thể yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh không?
Trả lời:

Theo Điều 339 khoản 2 Bộ luật Dân sự 2015: “Bên nhận bảo lãnh không được yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi nghĩa vụ chưa đến hạn.”