Khi quyết định hình phạt chính đối với pháp nhân thương mại phạm nhiều tội

363

Câu hỏi:
Khi quyết định hình phạt chính đối với pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung?
Trả lời:

Theo điều 86 BLHS: Khi xét xử cùng 01 lần pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:
1. Đối với hình phạt chính:
a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;