Kiểu dáng đã bị bộc lộ công bố ra ngoài có bị coi là mất tính mới không

406

Câu hỏi:
Kiểu dáng đã bị bộc lộ công bố ra ngoài có bị coi là mất tính mới không?
Trả lời:

Có. Tuy nhiên, không bị coi là mất tính mới trong trường hợp được công bố với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:
a) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;
b) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
c) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.