Làm chết người trong khi thi hành công vụ

252

Câu hỏi:
Người nào làm chết người trong khi thi hành công vụ do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép thì phải chịu trách nhiệm hình sự?
Trả lời:

Người nào làm chết người trong khi thi hành công vụ do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép thì phải chịu trách nhiệm hình sự