Logo có được bao hộ dưới hình thức nhãn hiệu không?

306

Câu hỏi:
Logo có được bao hộ dưới hình thức nhãn hiệu không?
Trả lời:

Logo được coi là nhãn hiệu nếu những thiết kế xuất hiện trên logo không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009)