Luật Đất đai năm 2013 quy định như thế nào về việc thực hiện dự án tái định cư?

196

Câu hỏi:
Luật Đất đai năm 2013 quy định như thế nào về việc thực hiện dự án tái định cư?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 85 Luật Đất đai năm 2013, việc lập và thực hiện dự án tái định cư được quy định như sau:
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất.
2. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền.
3. Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư.