Một người có thể giám hộ cho nhiều người được không?