Một người có thể giám hộ cho nhiều người được không?

435

Câu hỏi:
Một người có thể giám hộ cho nhiều người được không?
Trả lời:

Điều 48 khoản 3 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“Một cá nhân, pháp nhân có thể giám hộ cho nhiều người”.