Một phát minh công thức toán học có được bảo hộ dưới hình thức toán học hay không?