Một tài sản có thể dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ được không?

279

Câu hỏi:
Một tài sản có thể dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ được không?
Trả lời:

Theo Điều 296 khoản 1 Bộ luật Dân sự 2015:
“1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”
Như vậy, một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ.