Người chưa thành niên có thể tự mình mua xe máy không?

446

Câu hỏi:
Người chưa thành niên từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể tự mình mua xe máy phục vụ việc đi lại không?
Trả lời:

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
Vì xe máy là động sản phải đăng ký nên khi người từ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi muốn xác lập giao dịch này cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.