Người có đất bị trưng dụng bị thiệt hại có được bồi thường không?

175

Câu hỏi:
Trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì có được bồi thường thiệt hại không?
Trả lời:

Người có đất trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra. Mức bồi thường trong trường hợp này được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng.
Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất (Khoản 7 Điều 72 Luật Đất đai năm 2013).