Người có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

275

Câu hỏi:
Người có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý?
Trả lời:

Mọi tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất hàng hoá mang chỉ dẫn đó tại lãnh thổ quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương tương ứng có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý với điều kiện hàng hoá do tổ chức cá nhân đó sản xuất phải bảo đảm uy tín hoặc danh tiếng vốn có của loại hàng hoá đó.