Người nào có thẩm quyền quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất?

174

Câu hỏi:
Người nào có thẩm quyền quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất?
Trả lời:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế (Khoản 3 Điều 71 Luật Đất đai năm 2013).