Người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có nghĩa vụ gì?

323

Câu hỏi:
Người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có nghĩa vụ gì?
Trả lời:

Điều 66 Bộ luật Dân sự quy định về vấn đề này như sau:
“Nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú:
1. Giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình.

2. Bán ngay tài sản là hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ bị hư hỏng.

3. Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người vắng mặt bằng tài sản của người đó theo quyết định của Tòa án.

4. Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở về và phải thông báo cho Tòa án biết; nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.”