người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có những quyền nào?

326

Câu hỏi:
người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có những quyền nào?
Trả lời:

Điều 67 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú
1. Quản lý tài sản của người vắng mặt.
2. Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người vắng mặt.
3. Được thanh toán các chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản của người vắng mặt.”