Người sử dụng đất có bắt buộc phải đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không?

199

Câu hỏi:
Người sử dụng đất có bắt buộc phải đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.