Người sử dụng đất không trả tiền thuê đất sẽ bị xử lý như thế nào?

164

Câu hỏi:
Người sử dụng đất không trả tiền thuê đất sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời:

Theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành thì sẽ bị thu hồi đất.