Nhà nước có thể giao đất đang sử dụng cho người khác được không?

138

Câu hỏi:
Đối với đất đang có người sử dụng, Nhà nước có thể quyết định giao đất, cho thuê đất cho người khác được không?
Trả lời:

Theo Điều 53 Luật đất đai năm 2013 thì việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.