Nhà nước dựa trên căn cứ nào để chuyển mục đích sử dụng đất?

160

Câu hỏi:
Để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải dựa trên các căn cứ nào?
Trả lời:

Theo Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 thì căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:
– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.