Nhà nước thu hồi đất gây thiệt hại kinh doanh thì có phải bồi thường không?

205

Câu hỏi:
Khi Nhà nước thu hồi đất, hộ gia đình, cá nhân phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì có được bồi thường không?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Đất đai năm 2013, khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.