Nhà nước tiến hành trưng dụng đất trong những trường hợp nào?

148

Câu hỏi:
Nhà nước tiến hành trưng dụng đất trong những trường hợp nào?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 72 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.