Nhà nước trao đất cho người sử dụng đất bằng những phương thức nào?

162

Câu hỏi:
Nhà nước trao đất cho người sử dụng đất bằng những phương thức nào?
Trả lời:

– Giao đất (Giao đất có thu tiền sử dụng đất và giao đất không thu tiền sử dụng đất);

– Cho thuê đất (thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và thuê đất trả tiền hàng năm)