Những hạn chế của việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

310

Câu hỏi:
Những hạn chế của việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan?
Trả lời:

– Tác giả, người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân, trừ quyền công bố tác phẩm
– Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.