Những người nào có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan?

273

Câu hỏi:
Những người nào có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan?
Trả lời:

– Tác giả;
– Chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan;
– Người thừa kế hợp pháp;
– Cá nhân, tổ chức, được chuyển giao quyền của chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan;
– Cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm theo hợp đồng; người biểu diễn;
– Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình;
– Tổ chức phát sóng, tổ chức đại diện tập thể được uỷ thác;
– Các chủ thể quyền khác theo quy dịnh của pháp luật.
– Cơ quan nhà nước cũng có thể khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toà án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước thuộc lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 44 Nghị định 100/2006/NĐ-CP).