Những tổ chức nào làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng?

170

Câu hỏi:
Những tổ chức nào làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng?
Trả lời:

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bao gồm tổ chức dịch vụ công về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.