Nơi cư trú của con chưa thành niên được xác định như thế nào?

379

Câu hỏi:
Nơi cư trú của con chưa thành niên được xác định như thế nào?
Trả lời:

– Nơi cư trú của con chưa thành niên được xác định như sau:
+ Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.
+ Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.
(Căn cứ Điều 41 Bộ luật Dân sự năm 2015)