“Phạm tội 02 lần trở lên” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

413

Câu hỏi:
“Phạm tội 02 lần trở lên” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội?
Trả lời:

“Phạm tội 02 lần trở lên” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tộiTheo khoản 1 điều 85: 1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
c) Phạm tội 02 lần trở lên;