“Phạm tội đối với người già” là tình tiết định khung tăng nặng trong tội bức tử

337

Câu hỏi:
"Phạm tội đối với người già” là tình tiết định khung tăng nặng trong tội bức tử?
Trả lời:

Các tình tiết định khung tăng nặng đối với tội bức tử quy định tại khoản 2 điều 130: 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
a) Đối với 02 người trở lên;
b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai. Phạm tội đối với người già không thuộc tình tiết định khung tăng nặng