Phạm tội đối với người già

395

Câu hỏi:
“Phạm tội đối với người già” là tình tiết định khung tăng nặng trong tội làm chết người trong khi thi hành công vụ?
Trả lời:

Các tình tiết định khung tăng nặng được quy định trong khoản 2 điều 127. Cụ thể: 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 02 người trở lên;
b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai.
Như vậy phạm tội đối với người già không thuộc trường hợp định khung tăng nặng TNHS