Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn

518

Câu hỏi:
“Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với người phạm tội?
Trả lời:

Theo khoản 1 điều 84 về các tình tiết giảm nhẹ TNHS đối với pháp nhân thương mại phạm tội: 1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
c) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;