Pháp luật về đất đai có quy định gì để giải quyết tình trạng lãng phí tài nguyên đất?

143

Câu hỏi:
Hiện nay, Nhà nước đã giao, cho thuê đất để xây dựng các dự án, công trình, trồng rừng… nhưng nhiều nơi để hoang hóa, không đưa vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng, gây lãng phí tài nguyên của đất nước. Pháp luật về đất đai có quy định gì để giải quyết tình trạng này?
Trả lời:

Để giải quyết tình trạng nêu trên, điểm h, điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định:
Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;
Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.