Pháp nhân chấm dứt tồn tại trong những trường hợp nào?

284

Câu hỏi:
Pháp nhân chấm dứt tồn tại trong những trường hợp nào?
Trả lời:

Điều 96 khoản 1 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
“1. Pháp nhân chấm dứt tồn tại trong trường hợp sau đây:
a) Hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân theo quy định tại các điều 88, 89, 90, 92 và 93 của Bộ luật này;
b) Bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.”