Pháp nhân giải thể trong trường hợp nào?

324

Câu hỏi:
Pháp nhân giải thể trong trường hợp nào?
Trả lời:

Điều 93 khoản 1 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau:
”1. Pháp nhân giải thể trong trường hợp sau đây:
a) Theo quy định của điều lệ;
b) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Hết thời hạn hoạt động được ghi trong điều lệ hoặc trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”