Pháp nhân thương mại phạm tội không được miễn hình phạt.

325

Câu hỏi:
Pháp nhân thương mại phạm tội không được miễn hình phạt. Đúng hay Sai? Tại sao?
Trả lời:

Sai, theo điều 88 Pháp nhân thương mại phạm tội có thể được miễn hình phạt: Pháp nhân thương mại phạm tội có thể được miễn hình phạt khi đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.