Phí đăng ký nhãn hiệu

372

Câu hỏi:
Phí đăng ký nhãn hiệu?
Trả lời:

Phí đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào số nhóm và số sản phẩm/dịch vụ trong nhóm. Phí đăng ký nhãn hiệu được quy định cụ thể trong Thông tư 263/2016/TT-BTC về phí lệ phí sở hữu công nghiệp