Quyền bề mặt chấm dứt trong những trường hợp nào?

257

Câu hỏi:
Quyền bề mặt chấm dứt trong những trường hợp nào?
Trả lời:

Điều 272 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
“Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp sau đây:
1. Thời hạn hưởng quyền bề mặt đã hết.
2. Chủ thể có quyền bề mặt và chủ thể có quyền sử dụng đất là một.
3. Chủ thể có quyền bề mặt từ bỏ quyền của mình.
4. Quyền sử dụng đất có quyền bề mặt bị thu hồi theo quy định của Luật đất đai.
5. Theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.”