Quyền đòi lại tài sản là gì?

358

Câu hỏi:
Quyền đòi lại tài sản là gì?
Trả lời:

Điều 332 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
“Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.”