Quyền đối với bất động sản liền kề chấm dứt trong trường hợp nào?

379

Câu hỏi:
Quyền đối với bất động sản liền kề chấm dứt trong trường hợp nào?
Trả lời:

Điều 256 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“Quyền đối với bất động sản liền kề chấm dứt trong trường hợp sau đây:
1. Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu của một người.
2. Việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền.
3. Theo thỏa thuận của các bên.
4. Trường hợp khác theo quy định của luật.”