Quyền hưởng dụng chấm dứt trong những trường hợp nào?

311

Câu hỏi:
Quyền hưởng dụng chấm dứt trong những trường hợp nào?
Trả lời:

Theo Điều 265 Bộ luật Dân sự 2015, quyền hưởng dụng chấm dứt trong trường hợp sau đây:
– Thời hạn của quyền hưởng dụng đã hết.
– Theo thỏa thuận của các bên
– Người hưởng dụng trở thành chủ sở hữu tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng.
– Người hưởng dụng từ bỏ hoặc không thực hiện quyền hưởng dụng trong thời hạn do luật quy định.
– Tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng không còn.
– Theo quyết định của Tòa án.
– Căn cứ khác theo quy định của luật.